نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/23
کل خالص ارزش دارائی ها 4,648,659,597,209 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 310,780,826 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 310,780,826 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 312,897,225 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 14,958

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/02/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

مدیران سرمایه گذاری:

حمزه قوچي فرد، كيوان زيراني ناو

حسابرس:

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق