نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه 1400 1400/02/05
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 1399 1400/01/07
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 20 بهمن ماه 1399 1399/12/19
صورت مالی نه ماهه منتهی به 20 بهمن ماه 1399 1399/12/19
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 1399 1399/12/05
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 1399 1399/11/06
صورت مالی شش ماهه (حسابرسی شده)منتهی به 20 آبان ماه 1399 1399/10/08
گزارش عملکرد شش ماهه (حسابرسی شده)منتهی به 20 آبان 1399 1399/10/08
صورت وضعیت پرتفوی آذر 99 1399/10/08
صورت مالی شش ماهه (حسابرسی نشده)منتهی به 20 آبان ماه 1399 1399/09/18
گزارش عملکرد 6 ماهه مورخ آبان 99صندوق کارگزاری حسابرسی نشده 1399/09/18
صورت وضعیت پرتفوی آبان 99 1399/09/02
صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه 1399 1399/08/07
صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه 1399 1399/07/07
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 20 مرداد 1399 1399/06/18
صورت مالی سه ماهه منتهی به 20 مرداد ماه 1399 1399/06/18
صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 1399 1399/06/03
صورت وضعیت پرتفوی تیرماه 1399 1399/05/08
گزارش عملکرد سالانه (حسابرسی شده) منتهی 1399/02/20 1399/04/11
صورت های مالی سالانه( حسابرسی شده) منتهی به 1399/02/20 1399/04/11
صورت وضعیت پرتفو منتهی به 1399/03/31 1399/04/07
گزارش عملکرد سالیانه صندوق کارگزاری بانک ملی حسابرسی نشده 1399/03/19
صورت های مالی سالیانه صندوق کارگزاری بانک ملی (حسابرسی نشده 20 اردیبهشت 99) 1399/03/19
صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت 99 1399/03/07
صورت وضعیت پرتفوی فروردین 99 1399/02/06
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهي به ‎1398/12/29 1399/01/09
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/11/20 1398/12/19
صورت مالی نه ماهه منتهی به 1398/11/20 1398/12/19
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 1398 1398/12/06
صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه 1398 1398/11/07
صورت مالی شش ماهه منتهی به 20 آبان 1398(حسابرسی شده) 1398/10/11
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 20 آبان 1398(حسابرسی شده) 1398/10/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/07
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 20 آبان 1398(حسابرسی نشده) 1398/09/17
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 20 آباد 1398(حسابرسی نشده) 1398/09/17
صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه 1398 1398/09/04
صورت وضعیت پرتفوی 30 مهر ماه 1398 1398/08/08
گزارش پرتفوی شهریور ماه 1398 1398/07/08
صورت مالی سالانه منتهی به 20 اردیبهشت 1398 1398/06/31
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 20 مرداد 1398 1398/06/20
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 20 مرداد 1398 1398/06/20
اصلاحیه صورت مالی سالانه منتهی به 20 اردیبهشت 1398 1398/06/16
صورت وضعیت پرتفوی مرداد ماه 1398 1398/06/09
صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه 1398 1398/05/09
گزارش عملکرد سالیانه حسابرسی شده صندوق کارگزاری بانک ملی 1398/04/12
صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده منتهی 1398/02/20 1398/04/12
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 20 اردیبهشت1398 1398/03/20
صورت مالی سالانه منتهی به 20 اردیبهشت 1398 1398/03/20
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/07
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین 1398 1398/02/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی اسفند97 1398/01/07
صورت هاي مالي 9ماهه منهتی به 20بهمن 97 صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي 1397/12/19
گزارش عملکرد 9ماهه منهتی به 20بهمن 97 صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي 1397/12/19
صورت وضعیت پرتفوی بهمن 97 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی منتهی به 30دی ماه 1397 1397/11/10
صورت وضعیت پرتفوی 30 آذر ماه 1397/10/10
صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 20 آبان 97 1397/10/09
گزارش عملکرد 20 آبان 97 1397/10/09
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 1397/08/20 (حسابرسی نشده) 1397/09/19
گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 20آبان ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاری بانک ملی 1397/09/19
صورت وضعیت پرتفو منتهی به 30آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی 1397/09/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی منتهی به 30مهر ماه 1397 1397/08/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی منتهی به 31شهریور ماه 97 1397/07/09
صورت هاي مالي 3ماهه منتهی به 20مرداد ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي 1397/06/18
گزارش عملکرد 3ماهه منتهی به 20مرداد ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي 1397/06/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی منتهی به 31تیرماه 97 1397/06/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی منتهی به 31مردادماه97 1397/06/10
صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت 97 1397/04/13
صورت وضعیت پرتفوی خرداد 97 1397/04/13
صورت هاي مالي ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي 1397/04/10
گزارش عملکرد ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي 1397/04/10
صورت هاي مالي ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي 1397/03/21
گزارش عملکرد ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي 1397/03/21
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 96 1397/02/29
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 96 1397/02/29
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 96 1397/02/29
صورت وضعیت فروردین 97 1397/02/29
گزارش عملکرد منتهی به20 بهمن 96 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 1396/12/20
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 20 بهمن 96 1396/12/20
وضعیت پرتفوی صندوق کارگزای بانک ملی منتهی به 30 آذر 1396 1396/11/07
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1396/08/20 1396/09/26
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/08/20 1396/09/26
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منهی به 20 اردیبهشت ماه 1396 1396/06/14
صورتهای مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 20 مرداد ماه 1396 1396/06/14
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 20 مرداد 1396 1396/06/14
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 20اردیبهشت ماه 96 1396/04/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 20 اردیبهشت 96 1396/04/10
صورت مالی سالیانه منتهی به 20 اردیبهشت ماه 96 1396/03/21
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 20 اردیبهشت ماه 96 1396/03/21
صورت مالی 9ماهه منتهی به 20بهمن ماه 95 1395/12/18
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 20بهمن ماه 95 1395/12/18
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 20 آبان 95 1395/09/22
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 20 مرداد 95 1395/07/11
گزارش عملکرد12 1395/06/17
صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه 1395/04/20
گزارش عملکرد سالیانه 1395/04/20
صورت مالی سالیانه 1395/03/19
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 20 اردیبهشت ماه 95 1395/03/19
گزارش عملکرد9ماهه منتهی به 20بهمن 1394 1394/12/18
صورت های مالی 9ماهه منتهی به 20 بهمن ماه 94 1394/12/18
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 20اردیبهشت ماه 94 1394/10/21
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی 1394/08/20 1394/09/22
صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1394/08/20 1394/09/22
صورتهای مالی 3ماهه 940520 1394/06/17
گزارش عملکرد 3ماه منتهی به 940520 1394/06/17
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 20 اردیبهشت ماه 94 1394/04/16
نامه ها و صورتهای مالی سال مالی منتهی 940220 1394/03/19
گزارش عملکرد منتهی به20/02/1394 1394/03/19
گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 20بهمن 93 1393/12/19
صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 20بهمن 93 1393/12/19
صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 930820 1393/10/21
صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1393/08/20 1393/09/18
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 1393/08/20 1393/09/18
صورتهای مالی برای سه ماهه منتهی به 20 مرداد ماه 93 1393/06/17
گزارش عملکرد برای سه ماهه منتهی به 20 مرداد ماه 93 1393/06/17
صورتهای مالی منتهی به 20 اردیبهشت ماه 93- حسابرسی شده 1393/04/17
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 20 اردیبهشت 1393 1393/03/20
صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 20اردیبهشت 1393 1393/03/20
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به20/11/1392 1393/02/16
صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 20 بهمن 1392 1393/02/15
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 20 آبان ماه 92- حسابرسی نشده 1392/09/19
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 20 آبان ماه 92- حسابرسی نشده 1392/09/19
صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به 20 مرداد 92- حسابرسی نشده 1392/06/19
صورتهای مالی دوره مالی 8 روزه منتهی به 28 اردیبهست 92 - حسابرسی شده 1392/05/21
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی میانی منتهی به 28 اردیبهشت 92 1392/05/05
عملکرد و صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 20 اردیبهشت 1392 1392/04/31
صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 20 اردیبهشت ماه92 1392/03/19
گزارش عملکرد سالانه 1392/03/19
عملکرد 9ماهه صندوق 1391/12/19
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 20 آبان 91- حسابرسی شده 1391/12/19
صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 20 بهمن ماه 91 1391/12/19
عملکرد شش ماهه منتهی به 20 آبان ماه 91 1391/09/20
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 20 آبان 91- حسابرسی نشده 1391/09/20
عملکرد سه ماهه منتهی به 20 مرداد ماه 91 1391/06/27
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 20 مرداد ماه 91 1391/06/27
صورتهای مالی سالیانه- حسابرسی شده 1391/06/21
گزارش عملکردسالانه 1391/05/21
صورتهای مالی20 بهمن ماه 90 1390/12/20
عملکرد 9 ماهه 1390/12/20
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 20آبان ماه 90 1390/12/09
عملکردشش ماهه صندوق 1390/12/09
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 20/05/1390 1390/10/21
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 20/08/1390- حسابرسی نشده 1390/09/21
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 20 اردیبهشت ماه 90 1390/05/30
صورتهای مالی شش ماه حسابرسی شده منتهی به 20آبان ماه 89 1390/04/14
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 20 بهمن ماه 89 1389/12/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 20 آبان ماه 88- حسابرسی شده 1389/10/08
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 20 آبان ماه 89- حسابرسی شده 1389/10/07
صورتهای مالی شش ماهه - حسابرسی نشده 1389/09/23
صورتهای مالی سه ماهه 1389/05/20
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده 1389/02/20
صورتهاي مالي نه ماهه حسابرسي شده 1388/11/20
صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده 1388/08/20
صورتهاي مالي سه ماهه حسابرسي شده 1388/05/20
صورتهاي مالي 1387/02/20