مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 1400/02/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/27 1399/12/17
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/10/27 1399/10/20
صورت جلسه مجمع سالانه مورخ 1399/08/10 1399/09/22
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق کارگزاری بانک ملی ایران مورخ 1399/10/08 1399/08/06
روزنامه رسمی تغییر هزینه نرم افزار 1399/06/18
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار و عضویت در کانون 1399/06/18
تمدید فعالیت صندوق مجمع 1399/05/13 1399/05/22
صورتجلسه تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی 1398/09/04
مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی مورخ 1398/05/23 1398/09/02
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق مورخ 23 مهر 97 1398/09/02
صورتجلسه مجمع تغییر رکن متولی صندوق 1398/06/27
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار و حق الزحمه حسابرسی 1398/06/04
مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی 1398/03/28
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی 1397/05/01
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار 1397/04/23
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1396/04/28 1396/08/29
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/04/28 1396/08/29
صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق 1396/06/12
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق 1396/06/12
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1396/01/30
صورتجلسه مجمع سالیانه 1396/01/30
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق 1395/10/06
صورتجلسه محمع بابت تمدید صندوق 1395/02/28
صورتجلسه مجمع بابت تغییر کارمزد ارکان 1394/06/30
صورتجلسه مجمع 07/05/1394 1394/06/04
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز 1394/03/31
صورتجلسه مجمع 26/05/1393 1393/06/18
صورتجلسه مجمع 04/06/1392 1392/06/23
صورتجلسه مجمع 1391/07/02
صورتجلسه مجمع - پیوست2 1391/03/09
صورتجلسه مجمع 1391/03/09
صورتجلسه مجمع 1390/02/20
صورتجلسه مجمع 1389/11/03
صورتجلسه مجمع 1389/04/23
صورتجلسه مجمع 1388/08/30
صورتجلسه مجمع 1388/02/20
صورتجلسه مجمع 1387/07/25