نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع تغییر متولی صندوق

مجمع تغییر متولی صندوق با حضور کلیه سرمایه گذاران ممتاز و ارکان صندوق  مورخ 1398/05/15 ساعت 14:30تشکیل گردید و موسسه  حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به سمت متولی جدید این صندوق منصوب شدند.