نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع تغییرات امیدنامه صندوق کارگزاری بانک ملی

مجمع تغییرات  امیدنامه با حضور کلیه سرمایه گذاران ممتاز و ارکان صندوق  مورخ 1399/04/15 ساعت 15 تشکیل گردید و تغییر هزینه نرم افزار و اصلاح بند عضویت در کانون های  این صندوق به تصویب رسید.