بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع تغییر رکن متولی صندوق 1398/06/27
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار و حق الزحمه حسابرسی 1398/06/04
مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی 1398/03/28
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی 1397/05/01
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار 1397/04/23
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1396/04/28 1396/08/29
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/04/28 1396/08/29
صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق 1396/06/12
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق 1396/06/12
صورتجلسه تغییرات امیدنامه 1396/01/30
صورتجلسه مجمع سالیانه 1396/01/30
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق 1395/10/06
صورتجلسه محمع بابت تمدید صندوق 1395/02/28
صورتجلسه مجمع بابت تغییر کارمزد ارکان 1394/06/30
صورتجلسه مجمع 07/05/1394 1394/06/04
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز 1394/03/31
صورتجلسه مجمع 26/05/1393 1393/06/18
صورتجلسه مجمع 04/06/1392 1392/06/23
صورتجلسه مجمع 1391/07/02
صورتجلسه مجمع - پیوست2 1391/03/09
صورتجلسه مجمع 1391/03/09
صورتجلسه مجمع 1390/02/20
صورتجلسه مجمع 1389/11/03
صورتجلسه مجمع 1389/04/23
صورتجلسه مجمع 1388/08/30
صورتجلسه مجمع 1388/02/20
صورتجلسه مجمع 1387/07/25