بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی به همراه توضیحات