نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,376,795 128.03 4,643,084 95.81 4,476,418 96.88 4,234,475 97.74
اوراق مشارکت 1,371 0.13 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,164 0.2 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 46,398 4.31 64,472 1.33 26,435 0.57 7,369 0.17
واحد صندوق 207 0.02 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,351,592 -32.7 138,437 2.86 117,901 2.55 90,506 2.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 489,375 45.51 1,675,909 34.58 1,634,855 35.38 1,568,670 36.21