بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 171,412 97.1 569,388 95.11 738,832 95.85 716,226 95.9
اوراق مشارکت 2,296 1.3 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,231 1.83 6 0 1 0 1 0
وجه نقد 1,703 0.96 12,337 2.06 16,765 2.17 15,896 2.13
سایر دارایی ها 61 0.03 16,931 2.83 15,237 1.98 14,754 1.98
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 86,242 48.85 298,874 49.92 402,073 52.16 386,939 51.81