بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 237,027 108.83 623,171 94.65 726,315 94.79 718,927 95.94
اوراق مشارکت 2,197 1.01 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,926 1.34 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 3,274 1.5 15,391 2.34 17,435 2.28 13,921 1.86
سایر دارایی ها -27,625 -12.68 19,829 3.01 22,495 2.94 16,473 2.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 122,065 56.04 317,770 48.26 343,811 44.87 342,146 45.66