نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,257,692 128.17 5,022,204 95.26 4,614,258 94.83 4,508,231 94.14
اوراق مشارکت 1,421 0.14 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,218 0.23 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 45,719 4.66 73,068 1.39 61,117 1.26 181,975 3.8
واحد صندوق 220 0.02 2,411 0.05 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,325,989 -33.22 174,440 3.31 190,459 3.91 98,638 2.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 445,416 45.39 1,747,443 33.14 1,608,292 33.05 1,612,873 33.68