بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 212,301 105.25 495,135 94.71 500,405 94.6 564,514 93.53
اوراق مشارکت 2,322 1.15 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,022 1.5 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 2,453 1.22 5,757 1.1 9,254 1.75 24,097 3.99
سایر دارایی ها -18,384 -9.11 21,911 4.19 19,324 3.65 14,960 2.48
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 110,149 54.61 279,060 53.38 280,662 53.06 307,682 50.98