بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 261,949 111.82 764,464 95.32 804,615 95.43 745,888 92.48
اوراق مشارکت 2,099 0.9 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,848 1.22 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 3,741 1.6 14,660 1.83 8,746 1.04 1,686 0.21
سایر دارایی ها -36,382 -15.53 22,868 2.85 29,748 3.53 58,951 7.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 132,381 56.51 348,006 43.39 351,352 41.67 333,059 41.3