بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 288,236 113.61 785,472 91.93 817,438 91.63 808,382 91.18
اوراق مشارکت 1,992 0.79 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,763 1.09 93 0.01 270 0.03 1 0
وجه نقد 4,263 1.68 11,953 1.4 12,162 1.36 10,385 1.17
سایر دارایی ها -43,554 -17.17 56,947 6.66 62,257 6.98 67,810 7.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 142,227 56.06 333,009 38.97 313,008 35.09 315,093 35.54