بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 195,972 102.43 620,999 94.8 500,420 94 518,355 95.41
اوراق مشارکت 2,457 1.28 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,121 1.63 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 2,283 1.19 12,880 1.97 6,995 1.31 3,008 0.55
سایر دارایی ها -12,508 -6.54 21,160 3.23 24,926 4.68 21,912 4.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 100,464 52.51 343,298 52.41 285,470 53.63 272,575 50.17