جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 384,997 118.86 1,284,459 95.13 1,544,574 95.46 1,537,989 93.83
اوراق مشارکت 1,741 0.54 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,539 0.78 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 7,069 2.18 31,961 2.37 31,339 1.94 45,396 2.77
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -72,432 -22.36 33,791 2.5 42,186 2.61 55,788 3.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 169,568 52.35 400,079 29.63 533,536 32.97 578,008 35.26